Cholesterol

salad-374173_640Zawartość cholesterolu we krwi można regulować odpowiednio dobieraną dietą. Oznaczenie poziomu cukru we krwi na czczo po dwóch godzinach od spożycia posiłku pozwala na wykrycie utajonych postaci cukrzycy, w których współistnienie miażdżycy i niedokrwienia mięśnia sercowego jest zjawiskiem bardzo częstym i zależnym od zaburzeń metaboliczno-hormonalnych. Wobec powszechności występowania czynników ryzyka zdrowotnego pod postacią nadciśnienia tętniczego, zaburzeń metabolizmu tłuszczowego, palenia tytoniu, charakterystycznego „wieńcowego” obciążenia dziedzicznego, otyłości, niskiej aktywności ruchowej i zaburzeń gospodarki węglowodanowej konieczne jest ciągłe, rozpoczynane od najmłodszych lat kształcenie się w kierunku umiejętności zdrowego życia w tworzonym przez siebie środowisku. O skali problemu niech świadczy fakt występowania w Polsce 800 tysięcy przypadków choroby wieńcowej oraz 70 tysięcy zawałów serca rocznie. Postulowany przez medycynę współczesny model zdrowia może być osiągnięty tylko w wyniku codziennych” starań, systematycznego uczenia się i pogłębiania już zdobytej wiedzy.

Funkcjonowanie człowieka

Lenski's_12_long-term_lines_of_E._coli_on_25_June_2008Życie codzienne niesie wiele sytuacji, w których człowiek musi. podejmować decyzje, rozwiązywać trudne problemy, stanowiące przeszkodę na drodze do określonego celu. Umiejętność pokonywania napotkanych przeszkód i opanowania wzmożonego napięcia emocjonalnego, związanego z działaniem w sytuacji trudnej, jest indywidualną cechą poszczególnych ludzi. Różnice między ludźmi dotyczą zarówno oceny stopnia trudności napotkanej sytuacji, jak i czynników specyficznych dla danego człowieka, tzn. jego motywacji, poziomu intelektualnego, stanu emocjonalnego. Prowadzenie samochodu nie jest sytuacją w jednakowym stopniu trudną dla wszystkich osób kończących kurs — stopień trudności tej sytuacji jest oceniany w zależności od wiedzy, umiejętności, a także zdolności panowania nad emocjami. Z kolei ta sama sytuacja dla tej samej osoby raz jest zadaniem trudnym, a kiedy indziej nie nastręcza trudności. Wracając do przedstawionego przykładu, należy dodać, że bardzo dobre przygotowanie materiału sprzyja opanowaniu napięcia emocjonalnego i pozwala swobodnie odpowiadać na postawione pytania. Zmniejsza więc stopień trudności tej sytuacji. Nie każda jednak sytuacja trudna niesie negatywne emocje. Bywają takie, które wywołują wzmożone napięcie emocjonalne, ale zarazem pociągają człowieka ze względu na tkwiący w nich czynnik trudności, a nawet ryzyka, np. gry hazardowe.

Zaspokojenie potrzeb

oercamp14chinesemedZaspokojenie potrzeb może odbywać się w bardzo różny sposób. Wybór sposobu zależy od okoliczności zewnętrznych i od umiejętności człowieka. Jedne sposoby zaspokojenia potrzeb człowiek preferuje, inne odrzuca. Ta selektywność działania kierowana jest pewnymi regułami, na ogół nieuświadamianymi. Są to niejako najogólniejsze przepisy, określane mianem postaw. Według psychologa amerykańskiego G. W. Allporta postawa to gotowość do reagowania w określony sposób. Postawa jest stosunkowo trwałym sposobem zachowania i przez to charakterystycznym dla danej jednostki, przejawiającym się wobec określonych sytuacji. Genezy zachowania się człowieka, jego postaw, przekonań i poglądów należy szukać we wczesnym dzieciństwie. Wtedy bowiem dziecko uczy się określonych sposobów reagowania w konkretnych sytuacjach, zdobywając poglądy i przekonania o słuszności pewnych zjawisk, sytuacji i zachowań. Dziecko, naśladując otaczające je środowisko, przejmuje jego sposób widzenia świata. Dziecko przejmuje nie tylko sposób widzenia wiała, ale także sposób reakcji emocjonalnych oraz sposoby oceniania i zachowania. Z czasem poglądy te i postawy ulegają internalizacji, tj. uwewnętrznieniu, i są uważane za własne. W toku świadomego wychowania rodzice i wychowawcy podsuwają dziecku wzory do naśladowania. Najbardziej pożądana jest sytuacja taka, gdy dziecko pozytywne wzory osobowe do naśladowania znajduje w najbliższym otoczeniu. Wtedy w sposób naturalny i pozytywny emocjonalnie przejmuje sposoby zachowania i kształtuje postawy. Naśladowanie przybiera nieraz formę identyfikacji z wzorem osobowym: może to być także bohater filmu, powieści, idol młodzieżowy itd.

Modne zawody

Evolution_Of_Tree_by_sdilW pewnych okresach „pojawia” się moda na wykonywanie danego zawodu, np. w Polsce na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat wielkim zainteresowaniem cieszył się zawód psychologa. Kiedy w towarzystwie pojawiał się psycholog, ludzie sądzili, że jest to człowiek, który wszystko może powiedzieć o swoim rozmówcy. Psycholog w opinii ludzi był kimś niezwykłym i fascynującym. Wielu młodych ludzi podjęło studia psychologiczne, nie zdając sobie sprawy z tego. co naprawdę będą robić w swym zawodzie. Wybór ich był podyktowany atrakcyjnością i modą. Należy zwrócić również uwagę na fakt, że w erze emancypacji kobiet wiele zawodów typowo męskich zmieniło swój charakter. W czasach powszechnej niemal pracy zawodowej kobiet wiele zawodów uległo znacznej feminizacji, np. zawód nauczyciela, niektóre specjalności w medycynie itp., a praca zawodowa kobiet wywiera zdecydowany wpływ na układ stosunków międzyludzkich w zakładzie pracy, jak również zmienia wzajemne układy w rodzinie. Niski stosunkowo status zawodowy kobiet łączy się z podrzędniejszym stanowiskiem pracy i niższymi zarobkami. „Kobiety posiadające wyuczony zawód podejmują pracę w dużej mierze z zamiłowania do zawodu i chęci nawiązania szerszych styczności z ludźmi, bardziej dążą do samodzielności w pracy, podczas gdy kobiety nie posiadające kwalifikacji zawodowych kierują się głównie motywami materialnymi”. Jakie są marzenia zawodowe kobiet? Kobiety o niskich kwalifikacjach chętniej zmieniłyby swój zawód niż kobiety z wykształceniem wyższym i wyższymi kwalifikacjami zawodowymi.

Płyny ustrojowe

1306166_fed12605W przeciwieństwie do płynu pozakomórkowego w dynamice płynów ustrojowych bierze udział cala objętość płynu wewnątrzkomórkowego. Stanowi ona 33’% masy ciała lub 55% całkowitej objętości wody ustrojowej. Oznaczenie tej przestrzeni jest możliwe za pomocą krzywych rozcieńczonych z zastosowaniem odpowiednich wskaźników, jednakże nie jest to metoda stosowana w klinikach i potrzebna. Objętość płynu wewnątrzkomórkowego jest bowiem w krótkim czasie i w znacznym stopniu regulowana molarnością płynu pozakomórkowego. Z tego powodu na podstawie zmierzenia lub wyliczenia molalności osocza rozpoznaie się i ieczy zaburzenia objętości płynu wewnątrzkomórkowego. Przy zaznaczonej różnorodności składu poszczególnych płynów ich molarność, tj. stężenie molarne rozpuszczonych w nich cząstek (mmol/1 = mosm/1 roztworu), jest jednakowa. Przy różnym ciśnieniu osmotycznyrn następuje ruch wody przez półprzepuszczalne błony komórkowe aż do momentu, kiedy ciśnienie osmotyczne płynu wewnątrz i pozakomórkowego zostanie wyrównane. Regulacja rnolarności, sterowana przez międzymózgowie, odbywa się przez dostosowanie podaży wody (uczucie pragnienia) lub jej. wydalania (przy udziale hormonu antydiuretycznego, ADH) do ilości substancji rozpuszczonych w docierającym do międzymózgowia płynie.

Poglądy

8Każdy człowiek ma różne poglądy i przekonania, posługuje się schematami poznawczymi, niezależnie od tego, czy i w jakiej mierze jest tego świadom. A treść poglądów i przekonań kształtuje zachowanie człowieka, tj. sposób rozwiązywania zadań, a także dobór celów w życiu i sposobów ich osiągania. Dlatego też przy analizie osobowości człowieka aspekt orientacyjno-poznawczy jest naczelny. Jak już zaznaczono, podstawowe znaczenie dla prawidłowego kształtowania schematów poznawczych ma wychowanie. Od najwcześniejszego dzieciństwa rodzina przekazuje dziecku wiedzę o świecie. Każda sytuacja, każde zdarzenie traktowane jest w sposób jednostkowy. Dopiero później dziecko dostrzega związki przyczynowo-skutkowe, widzi sytuacje w sposób całościowy, tj. w relacji do innych sytuacji przeszłych, teraźniejszych i przyszłych. Swoim zachowaniem potwierdza fakt, że wie, czego od niego oczekują w tej konkretnej sytuacji i czego ono ma prawo oczekiwać. Przykładowo: studentka nie wejdzie do gabinetu profesora na egzamin w kostiumie plażowym, ze śpiewem lub z niestosownym hałasem. Swoim zachowaniem potwierdzi, że zna wymagania, ja kie stawia jej ta sytuacja, i ma oczekiwanie co do tego, jak inni mogą i powinni się w tej określonej sytuacji zachować. Czyli jest zorientowana co do własnej roli i miejsca w danej sytuacji, ponieważ każdorazowo umieszcza siebie i sytuację w ramach obrazu świata i własnej osoby. Prawidłowo uformowany obraz świata pozwala sprawnie funkcjonować w społeczeństwie.

Prawidłowy skład płynów

3275167921_0d0459d341_oPrawidłowy skład płynów ustrojowych u człowieka zapewniają osmo i wolumenreceptory (receptory objętościowe). Skład ten przedstawia się następująco: Całkowita woda dala stanowi u mężczyzny 60%, u kobiety 5Q% i u dziecka 70% masy ciała. Z wiekiem i zwiększaniem się ilości tłuszczu w całej masie ciała procentowy udział wody ustrojowej zmniejsza się. Całkowita woda ciała dzieli się na płyny: poza i wewnątrzkomórkowy, zwane też przestrzeniami lub objętościami: poza i wewnątrzkomórkową i stosunek między obiema przestrzeniami wodnymi stanowi u zdrowego człowieka wielkość stałą. Przestrzeń pozakomórkowa obejmuje obok osocza krwi (7,5% całkowitej wody ciała) i płynu śródmiąższowego (20%) wodę znajdującą się w kościach (7,5%), chrząstkach i zbitej tkance łącznej (7,5%) oraz w przewodach wyprowadzających gruczołów (2,5%). Cztery ostatnie wskutek powolnej wymiany płynów nie mają większego udziału w gospodarce wodnej. Z tego powodu klinicystę interesuje nie tyle cała przestrzeń pozakomórkowa (27% masy ciała lub 45% całkowitej wody ciała), ile jej część podlegająca szybkiej wymianie, czyli tzw. czynna przestrzeń pozakomórkowa. Wynosi ona 16% masy ciała lub 27,5% całkowitej wody ustrojowej.

Triada

3300097430_d8ffc208ed_oCharakterystyczna dla uszkodzeń lub chorób czuciowo-ruchowego nerwu obwodowego jest triada, na którą składają się wiotki niedowład z osłabieniem lub zniknięciem odruchu i reaktywnym zanikiem mięśni, zaburzenia czucia w obszarze unerwionym przez chory nerw oraz objawy autonomiczno-odżywcze, szczególnie zaburzenia naczynioruchowe i wydzielania potu, w postaci nadmiernego pocenia się, obrzęków, o-wrzodzeń troficznych lub zmniejszonego wydzielania potu, nadmiernego rogowacenia, nieprawidłowego rozmieszczenia barwnika, bruzd poprzecznych i rowkowania paznokci. Objawy te są widoczne na pierwszy rzut oka. W rozwiniętej triadzie, nieprzyjemne uczucie lub bóle nie są objawem obowiązującym, lecz ich występowanie zależy od obrazu klinicznego choroby nerwów obwodowych. Objawy ubytkowe mogą, na długo przed ich wystąpieniem, być wyprzedzone zaburzeniami czucia lub bólami o zmiennym nasileniu i charakterze, które jednak jako objawy subiektywne trudno później patogenetycznie uzasadnić. Przykładem są uporczywe, niekiedy w najwyższym stopniu męczące zaburzenia czucia lub bóle, poprzedzające toksyczno-dystroficzne mono- lub polineuropatie.

Twardy obrzęk

Ape_skeletonsW późnym okresie twardego, nieodwracalnego obrzęku ma on konsystencję kauczuku i nie poddaje się lub poddaje tylko nieznacznie uciskowi. Podczas nocnego spoczynku nie cofa się zupełnie lub tylko w nieznacznym stopniu. Dodatkowym kryterium rozpoznawczym jest powierzchnia skóry w obszarze obrzęku, przypominająca skórkę pomarańczy, a nawet obecność w skórze torbieli, z których wycieka chłonka. Jeżeli przeszkoda w odpływie chłonki znajduje się w obrębie brzucha lub klatki piersiowej, mogą wystąpić rzadkie objawy w postaci wydalania chłonki z moczem, jej występowania w jamie otrzewnej lub w jamie opłucnej,. wycieku chłonki z macicy, wodniaka jądra zawierającego chłonkę. Zmiany w naczyniach chłonnych jamy brzusznej mogą być przyczyną prawdziwych obrzęków hipoprofeinemicznych, z powodu utraty białka przez przewód pokarmowy. Charakterystyczne dla obrzęku limfatycznego, niezależnie od jego etiologii, jest występowanie ostrych zapaleń skóry, np. róży. Towarzyszy im często wysoka temperatura i powiększenie się obrzęku. Rozstrzygający o rozpoznaniu jest wynik limfografii, ewentualnie skojarzonej z flebografią, która pozwala nie tylko na wykrycie anomalii rozwojowych naczyń chłonnych (przerost, niedorozwój lub brak naczyń, utrudnienie odpływu, niedrożność, przecieki w drogach chłonnych), ale także schorzeń węzłów chłonnych.

Pozycja materialna

1762525083_5c71a4b306_oPierwszą prawidłowością był wpływ pozycji materialnej na występowanie objawów nerwicowych. Niski status społeczny i mniej korzystna sytuacja materialna współwystępowały z nerwicą. Zaobserwowano także wysoką korelację między pracą zarobkową żon a niepowodzeniami w małżeństwie. W badaniach szwedzkich wzięto pod uwagę wpływ następujących elementów na występowania nerwicy: warunki materialne, zaspokojenie potrzeb emocjonalnych, stosunki małżeńskie i rodzinne oraz potrzebę kontaktów z przyjaciółmi i poczucie własnej wartości. Wyprowadzone z badań wnioski dają się ująć w kilka kategorii. Nieszczęśliwe małżeństwo i nieudane życie seksualne wiążą się na ogół z nerwicą. Bliskie i wielostronne kontakty z przyjaciółmi i współpracownikami wiążą się z dobrym zdrowiem psychicznym. Najczęstsze podłoże nerwicy u żon to względna izolacja społeczna i małżeństwo z aktywnym społecznie i niezależnym mężem. Nerwica u mężów występuje na tle nieudanego pożycia małżeńskiego i seksualnego oraz utrzymywania przez własne żony bliskich stosunków z ludźmi spoza rodziny. W 1973 r. Ośrodek Badań Towarzystwa Planowania Rodziny i redakcja „Trybuny Ludu” zorganizowały konkurs na pamiętnik pt. Współczesny mężczyzna jako mąż i ojciec. Celem rozpisania tego konkursu było ukazanie roli ojca i męża, ujawnienie satysfakcji i trudności przy pełnieniu tak ważnych życiowo ról.